Tư vấn

BƠM DẦU PIUSI (ITALY)

HAND PUMP

38 L/100 vòng quay Sản xuất 100% tại Ý

VISCOMAT VANE

Thích hợp: Biodiesel, Diesel, Oil Lưu lượng: tới 50L/phút

VISCOMAT GEAR

Thích hợp: Oil Lưu lượng: tới 14L/phút

VISCO FLOWMAT

Thích hợp: Oil Lưu lượng: tới 14L/phút

VISCOMAT DC

Thích hợp: Oil Lưu lượng: tới 10L/phút

VANTAGE 60

Thích hợp: Diesel Lưu lượng: tới 60L/phút

VANTAGE100

Thích hợp: Biodiesel, Diesel Lưu lượng: tới 100L/phút