Tư vấn

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

TS

Ứng dụng: là máy bơm ly tâm thả chìm nước thải có cấu tạo bằng thép không rĩ, cánh bơm bằng Noryl.

SXG

Ứng dụng: là máy bơm ly tâm thả chìm nước thải có cấu tạo bằng thép không rĩ

SXS

Ứng dụng: là máy bơm ly tâm thả chìm nước thải có cấu tạo bằng thép không rĩ