Tư vấn

BƠM CÔNG NGHIỆP

CM160-310

Lưu lượng (Q)max 7 - - 8 m3/h Cột áp (H)max 39 – 55 m

CM400-550

Lưu lượng (Q)max 18 - - 21 m3/h Cột áp (H)max 45 – 57 m

CR

Lưu lượng (Q)max 14 - - 17 m3/h Cột áp (H)max 15 – 20 m

CS

Lưu lượng (Q)max 18 - - 96 m3/h Cột áp (H)max 9 – 17 m

CH160-310

Lưu lượng (Q)max 4 - - 5 m3/h Cột áp (H)max 24 – 30 m

CH350-550

Lưu lượng (Q)max 36 - - 42 m3/h Cột áp (H)max 26 – 37 m

CB

Lưu lượng (Q)max 5 - - 36 m3/h Cột áp (H)max 41 – 98 m

CM Norm

Lưu lượng (Q)max 21 - - 330 m3/h Cột áp (H)max 18 – 92 m

4CA-4CAX

Lưu lượng (Q)max 12 - - 600 m3/h Cột áp (H)max 5 – 60 m

MSH

Lưu lượng (Q)max 14 - - 90 m3/h Cột áp (H)max 19 – 252 m

AMSH

Lưu lượng (Q)max 14 - - 90 m3/h Cột áp (H)max 19 – 252 m

MSV

Lưu lượng (Q)max 14 – 90 m3/h Cột áp (H)max 19 – 252 m