Tư vấn

BƠM NƯỚC PENTAX (ITALY)

CAM

Bơm ứng dụng cho hệ thống cấp nước sinh hoạt sử dụng trong gia đình, Luân chuyển lưu chất từ bồn này sang bồn khác và ứng dụng trong việc tưới vườn.

JMC

Bơm ứng dụng cho hệ thống cấp nước sinh hoạt sử dụng trong gia đình, Luân chuyển lưu chất từ bồn này sang bồn khác và ứng dụng trong việc tưới vườn.

CM45-100

Lưu lượng (Q)max 4 - - 5 m3/h Cột áp (H)max 17 – 33 m

KFM

Bơm bù áp thích hợp lắp đặt trong nhu cầu dân dụng

CM160-310

Lưu lượng (Q)max 7 - - 8 m3/h Cột áp (H)max 39 – 55 m