Tư vấn

Sản phẩm

HP

Lưu lượng (Q)max 11 – 1200 m3/h Cột áp (H)max 196 – 656 m

HPM

Lưu lượng (Q)max 11 – 1200 m3/h Cột áp (H)max 196 – 656 m

HPR

Lưu lượng (Q)max 19 – 1200 m3/h Cột áp (H)max 284 – 1000 m

DG

Lưu lượng (Q)max 15 – 24 m3/h Cột áp (H)max 7 – 9 m

DH

Lưu lượng (Q)max 15 – 18 m3/h Cột áp (H)max 15 – 19 m

DV

Lưu lượng (Q)max 48 – 120 m3/h Cột áp (H)max 11 – 25 m

DVP

Lưu lượng (Q)max 48 – 120 m3/h Cột áp (H)max 11 – 25 m

DM

Lưu lượng (Q)max 54 – 144 m3/h Cột áp (H)max 15 – 31 m

DC

Lưu lượng (Q)max 36 – 42 m3/h Cột áp (H)max 18 – 25 m

8"

Lưu lượng (Q)max 55 – 220 m3/h Cột áp (H)max 279 – 781 m

10"-16"

Lưu lượng (Q)max 75 – 880 m3/h Cột áp (H)max 94 – 819 m

HAND PUMP

38 L/100 vòng quay Sản xuất 100% tại Ý